Shadow.com | תנאי השימוש

תנאי השימוש

תנאי השימוש - גולש

פנאיקס בע"מ ("Pnyxe") הינה חברה פרטית המפעילה, בין היתר, מספר שירותים לגולש ביניהם מנגנון התבטאויות זה ואתר bema.pnyxeil.shadow.com המבוסס עליו ("שירותי פנאיקס"). תוכל לפנות לפנאיקס בכל עניין באמצעות הקישור "צור קשר".
תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בשירותי פנאיקס ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין פנאיקס. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון.
כללי
שימוש בשירותי פנאיקס מבטא הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי פנאיקס לכל מטרה שהיא. פנאיקס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש; ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, יגברו תנאי שימוש אלו והן אשר תקבענה.
שירותי פנאיקס נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר את סיסמתו האישית.
הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את פנאיקס מכל אחריות בקשר לכך.
הגולש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם בשירותי פנאיקס מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה וכיו"ב ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. פנאיקס אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י גולשים.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני של שירותי פנאיקס בכללם הינם של פנאיקס, למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן. אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל חומר ותוכן שבשירותי פנאיקס שאינו תכני גולשים, בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת פנאיקס.
למניעת ספק, מובהר בזה, כי פנאיקס אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש.
תכני גולשים
כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה מידע, טקסט, תמונות ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לשירותי פנאיקס, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור. כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם. שימוש בתוכן זה שלא ברשות הגולש שהעלה אותו אסור.
הגולש לא יעלה כל תוכן, תמונה, או חומר בלתי חוקי, מאיים, בוטה, גס, גזעני, מעליב, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, מפר זכויות קניין רוחני, מפר זכויות מבצעים, מפר סימנים מסחריים ושמות מסחריים, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, המרדה, הטעיה, או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לשירותי פנאיקס תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לפנאיקס נזקים.
הגולש מתחייב לא להציף את שירותי פנאיקס בהודעות סרק ו/או בהודעות החוזרות על עצמן.
הגולש מסכים ומאשר לפנאיקס ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם בשירותי פנאיקס ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי פנאיקס, לרבות ליחסי ציבור ולקידום שירותי פנאיקס באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שפנאיקס תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פנאיקס לא תמכור תכני גולשים מבלי לקבל את הסכמת הגולש מראש.
כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.
הגולש מתחייב לפטור את פנאיקס באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בשירותי פנאיקס.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את פנאיקס בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לפנאיקס והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בשירותי פנאיקס, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של פנאיקס, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי פנאיקס בקשר עם התכנים האמורים.
גולש הנרשם כמשתמש רשום לשירותי פנאיקס מתחייב להעלות פרטים אמיתיים על עצמו וכן לא להרשם מעבר לפעם אחת, כך שמשתמש רשום אחד יהיה שייך לגולש אחד בלבד, ולגולש אחד יהיה לא יותר ממשתמש רשום אחד בלבד.
תשלום
השימוש בשירותי פנאיקס איננו כרוך בתשלום כלשהו לפנאיקס, אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.
הגבלת אחריות
פנאיקס אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פנאיקס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פנאיקס מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים ע"י פנאיקס תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ופנאיקס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
פנאיקס אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לשירותי פנאיקס על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בשירותי פנאיקס נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, פנאיקס שומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. פנאיקס אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך שירותי פנאיקס. פנאיקס אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
מודגש כי אמצעי הפיקוח המתוארים לעיל אינם מבטיחים מניעה מוחלטת של תכנים פרובוקטיביים ו/או של אמירות מגונות, ופנאיקס אינה מתחייבת כי כל התכנים הפרובוקטיביים ו/או האמירות המגונות יחסמו או יוסרו מיידית. פנאיקס מפעילה את אמצעי הפיקוח האמורים לרווחת הגולשים בלבד, מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן, ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים ו/או לאמירות ו/או לתגובות כלשהן.
במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ופנאיקס לא תהא צד להתקשרות. פנאיקס אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פנאיקס בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בשירותי פנאיקס, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פנאיקס ו/או כנגד מי מטעמה.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור בשירותי פנאיקס על ידי פנאיקס לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פנאיקס לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
פנאיקס אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, ו/או תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותי פנאיקס או במידע המופיע בהם, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לשירותי פנאיקס, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה ופנאיקס ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על פנאיקס.
בשום נסיבות לא תחול על פנאיקס ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפנאיקס או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
הגנת הפרטיות
השימוש בשירותי פנאיקס מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שפנאיקס תוכל לבצע מעקב ממוחשב על השימוש שהוא עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. פנאיקס רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
פנאיקס מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא מפעילה אמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת להגן על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בשירותי פנאיקס, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פנאיקס שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בשירותי פנאיקס, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין פנאיקס, ו/או במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו ע"י הגולש, ו/או במקרה שפנאיקס, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוגה של פנאיקס עם צד שלישי כלשהו.
פנאיקס מפעילה מדיניות אנטי-ספאם קפדנית ולא תשלח הודעות דואר אלקטרוני אלא למשתמשים רשומים בלבד, ורק הודעות אותן ביקש המשתמש לקבל, ורק לכתובות דואר אלקטרוני שאומתו ככאלו ששייכות למשתמש הרשום, למעט הודעות הקשורות בתהליך הרישום והאימות עצמו.
פנאיקס עושה שימוש בחברות פרסום צד-שלישי על מנת להציג מודעות בתוך שירותי פנאיקס. חברות אלו יכולות לעשות שימוש במידע (לא כולל שמך, כתובת, כתובת דוא"ל או מספר טלפון) אודות ביקוריך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות של מוצרים ושירותים המעניינים אותך. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות שיטה זו ולדעת את אפשרויותיך למנוע מחברות אלה להשתמש במידע זה, לחץ כאן.
ניתוק, הפסקה ושינויים
פנאיקס רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים לגולש מסוים בנסיבות בהן עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו.
פנאיקס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה שירותי פנאיקס, מראיהם, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פנאיקס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.


תנאי השימוש - בעל אתר

 1. פנאיקס, להלן "הספק", מצהיר כי הוא פיתח ומחזיק כדין במלוא הזכויות למתן הרשאות שימוש במוצר התוכנה הידוע בשם Pnyxe Widgets (להלן "המוצר").
 2. הספק מעניק ללקוח הרשאת שימוש בחשבון אחד במהדורה העדכנית של המוצר, באמצעות שילוב המוצר באתר האינטרנט של הלקוח (להלן "האתר"). הלקוח לא יהיה רשאי לעשות במוצר הנדסה חוזרת.
 3. בגרסת Pro ומעלה, מנוי תשלום אחד מקנה ללקוח רישיון והרשאת שימוש במוצר באתר אחד בלבד. מספר הדפים בהם המוצר משולב הוא בלתי מוגבל, כל עוד כולם נמצאים באותו האתר.
 4. בגרסת Free בלבד, הספק יציג פרסומות משולבות במוצר, החל מ-3 ימים לאחר יצירת החשבון.
 5. המחיר המוצע באתר לגרסת Pro, תקף לאתרים בעלי תעבורה של עד 2,500 Page Views ביום.
 6. בגרסת Pro ומעלה, הספק מתחייב ללוות את הלקוח בתהליך שילוב המוצר באתר.
 7. הלקוח רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת. בגרסת Pro ומעלה, על הלקוח להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות וכן עליו להפסיק את מנוי התשלום. הספק לא יחזיר סכומי כסף שכבר שולמו.
 8. הספק מתחייב לספק שירותי תחזוקה הכוללים טיפול בשגיאות, תקלות ו"באגים" במוצר וכן אספקת מהדורות/גרסאות חדשות של המוצר ככל שיפותחו כאלה לכלל הלקוחות. הלקוח יהא מחויב להשתמש בכל מהדורה/גרסה חדשה, עקב אופי המוצר. שירותי התחזוקה אינם כוללים שירותי פיתוח תוכנה לתוספות, התאמות ושינויים פרטניים לבקשת הלקוח.
 9. שירותי התחזוקה אינם כוללים תקלות שיגרמו כתוצאה מהפעלת התוכנה שלא בהתאם להוראות הפעלה שנמסרו ללקוח על ידי הספק, או כתוצאה משינוי התוכנה על ידי לקוח או מי מטעמו שלא באישור הספק.
 10. התוכנה ניתנת ברישיון "כמות שהיא" ("AS IS"). הספק לא יהיה אחראי לנזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים מסוג כלשהו אשר ייגרמו עקב השימוש במוצר, עקב תקלות במוצר או עקב אי השימוש בו.
 11. אין להשתמש במוצר לצד תוכן למבוגרים בלבד או תוכן הקשור להימורים, אלימות או איבה.
 12. הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות באופן בו הם שומרים על מידע סודי שלהם, כל מידע אודות הצד השני. ההתחייבות היא בלתי חוזרת ותחול גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.
 13. סמכות השיפוט הייחודית לעניין הסכם זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. טרם הפנייה לערכאות ינסו הצדדים לפתור כל מחלוקת בדרך של גישור בעזרת מגשר מוסמך.
 14. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, וכל הצעה או הסכמה קודמים בנדון בין בעל פה ובין בכתב בטלים ומבוטלים.


בעזרת גד אופנהיימר, http://www.gad.oppenheimer.co.il